Poistenie

Poistenie proti úpadku

Naša CK STOP TOUR  je v zmysle zákona č.170/2018 Z.z. poistená proti úpadku a insolventnosti v poisťovni Union poisťovňa, a.s. Ak by vznikla poistná udalosť, teda neposkytnutie zaplatenej služby z dôvodu preukázanej insolventnosti CK, poisťovňa poskytne plnenie vo výške preukázanej finančnej straty, ktorá vznikne poistenému neuskutočnením zaplatenej služby, maximálne však do výšky poistnej sumy. V cenách pobytov je zahrnuté poistenie proti úpadku a insolventnosti.

Odporúčame Vám uzavrieť cestovné poistenie, ktoré Vám sprostredkujeme v mene poisťovne Union poisťovňa, a.s. Poistenie je uvádzané ako odporúčaný príplatok a je vo výške 3 Eur / osoba / deň. Ponúkame Vám aj balík poistenia Pandemic vo výške 4 Eur / osoba / deň. V ponuke máme aj nový balík poistenia Exclusive, ktorý zahŕňa 100% storno zájazdu, ak je dôvod stornovania v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami. Výška poistenia Exclusive je 4,5 Eur / osoba / deň.

Poistenie zahŕňa nasledovné poistenia platné v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok cestovného poistenia: 

 1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí 
 2. poistenie batožiny 
 3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
 4. úrazové poistenie 
 5. poistenie storna zájazdu 
 6. poistenie nevydarenej dovolenky 
 7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu 
 8. poistenie doprovodu
 9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb 
 10.  poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného 
 11.  poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa 
 12.  poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla 
 13.  poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku 
 14.  poistenie oneskoreného nástupu na zájazd 
 15.  poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
 16.  asistenčné služby v zahraničí 

Cestovné poistenie Pandemic a Exclusive: 

Je cestovné poistenie s rozšíreným krytím nákladov spojených s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia alebo pandémia (napr. COVID-19) alebo s podozrením na toto ochorenie, a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, rozširujúce základný balík poistenia A1 o nasledujúce riziká:

 1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí: a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti, b) ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že bola nariadená karanténa poisteného
 2. poistenie storna zájazdu: a) nariadená karanténa poisteného na území Slovenskej republiky alebo v krajine trvalého pobytu poisteného trvajúca v čase nástupu na zájazd, b) nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom alebo cestovnou kanceláriou poisteným v čase nástupu na zájazd (napr. kontrola pred nástupom do hromadného dopravného prostriedku)
 3. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu: nevyhnutné cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti po ukončení pôvodne predpokladaného termínu konania zájazdu z dôvodu karantény poisteného, ak poistený nebude môcť využiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok, najneskôr však 14 dní po ukončení predpokladaného termínu konania zájazdu.