Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou STOP TOUR, s. r. o.

v zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v zmysle s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/64/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť STOP TOUR, s. r. o., so sídlom Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 600 508

Kontaktné údaje: 

e-mail: stoptour@stoptour.sk

telefónne číslo: 0903 125 471

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa ako cestovnej kancelárie pri zabezpečení služieb vyplývajúcich zo zmlúv o obstaraní zájazdu, ktorými sú najmä uzatváranie zmlúv, zabezpečenie všetkých služieb – najmä leteniek, prepravy, ubytovacích kapacít, zabezpečenie služieb cestovných agentúr, uzatváranie poistných zmlúv, spracúvanie v účtovníctve, evidencia a archivovanie, riešenie prípadných reklamácií.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely v súlade s Vaším súhlasom, účelom spracúvania je ponuka produktov a služieb Prevádzkovateľa, najmä formou e-mailových správ, sms správ alebo poštou.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

 1. plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa Zákona a Nariadenia,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 3. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (najmä pre účely marketingu).

Zároveň Vás informujeme, že poskytovanie Vašich osobných údajov (okrem osobných údajov na marketingové účely) je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu a ste povinní osobné údaje poskytnúť z dôvodu zabezpečenia našich služieb ako cestovnej kancelárie pri obstaraní zájazdu.

V prípade, ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované na účely plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť s Vami zmluvu o obstaraní zájazdu, ani Vám poskytovať iné služby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Za účelom plnenia svojich zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu alebo v súhlase so spracovaním Vašich osobných údajov. Jedná sa najmä o nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, vek, dátum narodenia, národnosť, štátne občianstvo, pohlavie, rodné číslo, adresa bydliska, číslo a typ cestovného dokladu a jeho expirácia, e-mail, telefónne číslo, ako aj prípadné iné osobné údaje vyžadované národnou legislatívou cieľových destinácií, ktoré ste nám poskytli za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu.     

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracováva meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo a prípadné fotografie zo zájazdov.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú poskytnuté zamestnancom Prevádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľom, ktorí boli za týmto účelom písomne poverení Prevádzkovateľom alebo majú s Prevádzkovateľom písomnú zmluvu za účelom zabezpečenia služieb cestovnej kancelárie pri zmluve o obstaraní zájazdu. Môže sa jednať o letecké spoločnosti, prepravné spoločnosti, prevádzkovateľov hotelov alebo iných ubytovacích zariadení, cestovné agentúry, poskytovateľov účtovných služieb, poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby.

Taktiež, ak ste uzavreli poistnú zmluvu, budú Vaše niektoré osobné údaje poskytnuté spoločnosti Union poisťovňa, a.s. za účelom zabezpečenia komplexného cestovného poistenia a uzavretia poistnej zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov

Súhlas je udelený na dobu 5 rokov.

Doba uchovávania osobných údajov je na dobu neurčitú do doby odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby. Avšak v niektorých prípadoch sú získavané od Vašich spolucestujúcich alebo od rodinných príslušníkov. Osobné údaje uvádzate v kontaktnom formulári na stránke www.stoptour.sk, v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj v svojich e-mailoch alebo správach.

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so zabezpečením ochrany Vašich osobných údajov máte tieto práva:

 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
 2. právo na opravu Vašich osobných údajov,
 3. právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 5. právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať (ak je súhlas potrebný ako právny základ spracúvania),
 8. právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak budete dotknutí na svojich právach ustanovených Zákonom a Nariadením GDPR.